• Trương Thị Khóa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Kế toán
  • Điện thoại:
  • Email:
   khoatruongthikt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thị Kim Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp kế toán
  • Điện thoại:
  • Email:
   vothikimphuong@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Quang Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   Khanhtuan5252@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Nguyễn Kim Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
  • Email:
   Kimthuy.tvn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thị Kim Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mai Thị Sony
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   Maithisony.nhi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: