• Nguyễn Sĩ Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT. CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   nst.trung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thúy Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   kieuvanlv1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đào Thị Thúy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   thuyan225tvn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thái Văn Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Văn
  • Điện thoại:
  • Email:
   thaivanngocbich@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Ngọc Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   phamthimygiau@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: